QUYẾT ĐỊNH Ban hành Phương án phối hợp ứng phó sự cố An toàn thông tin mạng trong hoạt động của Bệnh viện

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Phương án phối hợp ứng phó sự cố An toàn thông tin mạng
trong hoạt động của Bệnh viện

Số kí hiệu Số: 34/QĐ-PHCN
Ngày ban hành 19/02/2023
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Cơ quan ban hành BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Người ký Trần Như Tiến

Nội dung

 
SỞ Y TẾ PHÚ YÊN
BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
 
 

Số:     34  /QĐ-PHCN
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  Phú  Yên, ngày   20   tháng  02   năm 2023


                                                               QUYẾT ĐỊNH
                      Ban hành Phương án phối hợp ứng phó sự cố An toàn thông tin mạng
                                                 trong hoạt động của Bệnh viện


                                         GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG PHÚ YÊN

                        Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
                        Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 
                        Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
                       Căn cứ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động Ứng dụng công nghệ thông tin trong của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên;
                    Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Ủy  ban nhân dân tỉnh V/v thành lập Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Phú Yên;
                  Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 15/9/1999 của UBND tỉnh Phú Yên đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng tỉnh thành Bệnh viện Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế;
            Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính,

                                                                             QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ban hành Kịch bản phương án phối hợp ứng phó sự cố An toàn thông tin mạng trong hoạt động của Bệnh viện Phục hồi chức năng”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng phòng TCHC, KHTH, các khoa, phòng, bộ phận và cán bộ, viên chức trong Bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                 GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                                                                                 đã ký
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây